หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

 

รศ. ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์

 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา),

M.S. (Oral Biology), Ph. D. (Microbiology & Immunology)

 

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยาช่องปาก ภูมิคุ้มกันวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: ratchapin.sri@mahidol.ac.th

e-mail: ratchapin@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment