» ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓   
• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ (Eng)    

» ด้านการให้บริการทันตกรรมของโรงพยาบาล

• ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร   

» ด้านบุคลากร

• ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล     
• ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล Version 1.0     
• ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล Version 2.0     
• Mahidol University Privacy Notice – Inbound Staff     

» ด้านการศึกษา

• ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล    
• ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล    
• Mahidol University Student Privacy Notice – Inbound Student    

» ด้านระบบสารสนเทศและเว็บไซต์

• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ – ไทย    
• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ – ENG   
• แนวปฏิบัติสำหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซต์    

» นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     

ข้อมูล วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล