อ. ดร.ทพญ.ปรียพร ศรีมาวงษ์

 

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร์)
– Ph.D. (Dental Science)

 

ความเชี่ยวชาญ : Cone Beam Computed Tomography,
Diagnostic Imaging

 

Tel. : 02-200-7837 ext.15

E-mail : preeyaporn.sri@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment