Course Description

Credits (lecture – practice – self-study)

บฑคร          ๖๐๓          ชีวสถิติ                                                                      ๓(๓-๐-๖)

GRID          603          Biostatistics                                                   

วิธีการทางสถิติเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแปลข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบนัยสำคัญ โดยสถิติแบบพาราเมตริก  และนันพาราเมตริก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย

Methods of statistical data collection; analysis and interpretation of biomedical and public health data; probability distributions; sampling distributions; estimation of parameters; significance tests by using parametric and nonparametric methods; analysis of variance; correlation and regression analyses

 

ทพผส          ๕๑๔          วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTID          514          Research Methodology                                    

แนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนการวิจัยในงานวิจัยที่แตกต่างกัน การวิจัยทางคลินิก และการวิจัยในห้องปฎิบัติการ การตั้งปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน กระบวนการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การใช้สถิติในงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การวิจารณ์เอกสารผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ การนำเสนองานวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย

Concept of research; research method; research protocol in different types of research; clinical research and laboratory research; research problem formulation; research designs; hypothesis testing; data collection process; data processing; statistics used in research; research report writing; scientific paper critiques; research presentation; research ethics

 

ทพชว          ๕๑๕          ชีววิทยาช่องปาก                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTOB          515          Oral Biology

การพัฒนา โครงสร้าง ชีววิทยา และหน้าที่ของเนื่อเยื่อในช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้องในสุขภาวะและมีพยาธิสภาพ จุลชีววิทยาในช่องปาก การตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ความเจ็บปวดของฟัน และภาวะเสียวฟัน ยาทั่วไปที่ใช้ในทางทันตกรรม ข้อพิจารณาทางจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ             

Development, structure, biology and function of oral tissues and related organs in healthy and pathological status; microbiology in oral cavity; host immune responses; dental pain and hypersensitivity; common drugs used in dental practice; ethical considerations and professional ethics

                                       

ทพชว          ๕๑๖          ชีววิทยาระดับเซลล์เพื่อวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ                    ๒(๒-๐-๔)

DTOB          516          Cell Biology for Integrative Biomedical Science

โครงสร้างทางชีววิทยา หน้าที่ และความสัมพันธ์ระดับโมเลกุลและเซลล์ ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์การแพทย์ โลกของเซลล์ กระบวนการควบคุมและแสดงออกของสารพันธุกรรม หน้าที่ของชีวโมเลกุล การสื่อสารของเซลล์ วงชีวิตของเซลล์ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ มะเร็ง

Biological structures, functions and correlation at cellular and molecular

level of cells in biomedical sciences; the world of cells; regulation and expression process of genetic materials; function of biomolecules; cellular communication; cell cycle; control of cell differentiation; cancer     

 

ทพชว          ๕๑๗          แนวคิดปัจจุบันทางโรคช่องปาก                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTOB          517          Current Concepts in Oral Diseases    

การวิจัยทางโรคช่องปากในปัจจุบัน กลไกการเกิดพยาธิสภาพ การดำเนินของโรค การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรค ข้อพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัย

Current research in oral diseases; pathogenesis, progression, diagnosis, treatment and prevention of the diseases; research ethical consideration                                                         

 

ทพชว          ๕๑๘          แนวคิดปัจจุบันทางการวิจัยชีววิทยาช่องปาก                              ๑(๑-๐-๒)

DTOB          518          Current Concepts in Oral Biology Research

การวิจัยทางชีววิทยาช่องปากในปัจจุบัน การเลือกหัวข้อวิจัยและความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Current research in Oral Biology; student’s research topic selection and progress; research ethics involved

                                       

ทพชว          ๕๑๙          กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางชีววิทยาช่องปาก                  ๑(๑-๐-๒)

DTOB          519          Anatomy and Physiology in Oral Biology

การเจริญและพัฒนาของปากและใบหน้า ระบบสั่งการ และระบบรับความรู้สึกของช่องปาก โครงสร้างและหน้าที่ของประสาทและกล้ามเนื้อของปากและใบหน้า ข้อพิจาณาทางคุณธรรมและจริยธรรม                    

Oral and facial growth and development; motor and sensory system of oral; structures and functions of oral and facial nerves and muscles; ethical and moral considerations

 

ทพชว          ๕๒๐          ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางวิทยาศาสตร์ช่องปากประยุกต์          ๒(๒-๐-๔)

DTOB          520          Stem Cell Biology and Tissue Engineering in Applied Oral Science

ความรู้และแนวคิดทางชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด การจำแนกเซลล์ต้นกำเนิด เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน เซลล์ต้นกำเนิดตัวเต็มวัยและเซลล์ต้นกำเนิดในช่องปาก เซลล์ต้นกำเนิดที่เหนี่ยวนำให้พัฒนาไปได้หลายแบบ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง วิศวกรรมเนื้อเยื่อรวมถึงการประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกำเนิด สารเหนี่ยวนำ โครงค้ำจุนเซลล์ วิธีวิจัยที่สัมพันธ์กับการวิจัยสาขาเซลล์ต้นกำเนิด การประยุกต์เซลล์ต้นกำเนิดทางการวิจัยวิทยาศาสตร์ช่องปาก

Knowledge and concepts in stem cell biology; classification of stem cells; embryonic stem cells; adult and oral stem cells; inducible pluripotent stem cells; cancer stem cells; tissue engineering including application of stem cells, inducers, scaffolds; research techniques related to stem cell research fields; stem cell application in oral science research

 

ทพชว          ๕๒๑          แนวคิดปัจจุบันทางชีววิทยาความเจ็บปวด                                        ๑(๑-๐-๒)

DTOB          521          Current Concepts in Pain Biology

การวิจัยทางชีววิทยาการเจ็บปวดในช่องปากและส่วนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย

Current research in oral pain biology and other related subjects; research moral and research ethics

                                               

ทพชว          ๖๑๙          เนื้อเยื่อยึดต่อและเนื้อเยื่อที่มีแร่สะสม                                                  ๓(๓-๐-๖)

DTOB          619          Connective and Mineralized Tissues                     

โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อยึดต่อ ชีววิทยาการสังเคราะห์สารเส้นใย คอลลาเจน   อีลาสติน และกลูโคสามิโนกลัยแคน ชีวเคมีของอินทรีย์เมทริกซ์ และส่วนประกอบที่มีแร่สะสมของกระดูกและฟัน การควบคุมเมตาบอลิซึมของกระดูกโดยต่อมไร้ท่อ การชักนำกระดูก การเจริญ และการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ระดับโมเลกุลเและเซลล์ของกระบวนการเกิดพยาธิสภาพ ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับเนื้อเยื่อยึดต่อ และโดยเฉพาะกับบริเวณศีรษะและใบหน้า

Structure and functions of connective tissue; biosynthesis of fibrous elements, collagen, elastin, and glycosaminoglycan; biochemistry of organic matrices and mineralized components of bone and teeth; normal endocrine regulation of bone metabolism; bone induction, growth and remodeling; various molecular and cellular events of pathological processes, involving connective tissues in general and craniofacial region in particular

 

ทพชว          ๖๒๔          เทคนิคปฏิบัติการงานวิจัยชีววิทยาช่องปาก                                                  ๒(๑-๓-๓)      

DTOB          624          Laboratory Techniques in Oral Biology Research

หลักการและวิธีการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สเปคโตรสโคปี การวิเคราะห์อิออน เซนตริฟิวเกชั่น การเพาะเลี้ยงเซลล์ การแยกและวิเคราะห์ด้วยโครมาโตกราฟี อิเลคโตรฟอริซิส เทคนิคต่างๆ ทางชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน อิมมูโนฮิสโตเคมี เทคนิคเลเซอร์โดปปลอร์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และการศึกษาในสัตว์ทดลอง คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย

Principle and protocol of research instruments used in oral biology and biological sciences; research spectroscopy; ion analysis; centrifugation; cell culture; separation and analysis by chromatography; electrophoresis; microbiological techniques; immunological techniques; immunohistochemistry; Laser Doppler technique; electron microscopy; and experimental animal studies; research moral and ethics

 

ทพชว          ๖๒๕          ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางทันตแพทยศาสตร์                                                   ๑(๑-๐-๒)

DTOB          625          Molecular Biology in Dentistry

โครงสร้างและการทำงานระดับโมเลกุลของเซลล์ รวมถึงยีน พันธุกรรมระดับโมเลกุล การสังเคราะห์โปรตีน การโคลนยีน ชีววิทยาโมเลกุล โรคในช่องปาก โรคฟันผุ โรคปริทันต์ รอยโรคในช่องปากและโรคมะเร็งช่องปาก เทคโนโลยีขั้นสูงทางชีววิทยาโมเลกุล การประยุกต์ชีววิทยาโมเลกุลในการวิจัยทางชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

Molecular structure and function of cells including genes, molecular genetics; protein synthesis; gene cloning; molecular biology; oral diseases, dental caries, periodontal diseases, oral lesions and oral cancer; advanced technology in molecular biology; application of molecular biology in oral biology and biomedical science research

Credits (lecture – practice – self-study)


ทพชว          ๖๑๐          สัมมนาทางพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล                              ๑(๑-๐-๒)

DTOB          610          Seminar in Molecular Pathology

ความรู้และการวิจัยในปัจจุบันที่สัมพันธ์กับพยาธิวิทยาระดับโมเลกุลของโรคในช่องปาก การพัฒนาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยโรค หรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อพยากรณ์ความก้าวหน้าของโรค

Knowledge and current research related to molecular pathogenesis of oral diseases; development of molecular and genetic approaches to diagnosis or predictive biomarkers for disease progression

 

ทพชว          ๖๑๒          กายวิภาคศาสตร์ของศีรษะและคอเพื่อการประยุกต์ทางชีวการแพทย์          ๑(๑-๐-๒)

DTOB          612          Head and Neck Anatomy for Biomedical Application

โครงสร้างและหน้าที่ของศีรษะและคอ โครงสร้างอื่นที่มีความสัมพันธ์ การประยุกต์ทางการวิจัยชีวการแพทย์ และการวิจัยเชิงคลินิก

Structures and functions of head and neck; their related structures; biomedical and clinical research application

 

ทพชว          ๖๑๓          ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์           ๒(๒-๐-๔)

DTOB          613          Modern Mathematic Methods for Biomedical Science Research         

แนวคิดทางคณิตศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลวัดซ้ำ การวิเคราะห์การรอดชีพ การวิเคราะห์อภิมาน การทดสอบความเที่ยง แบบทดสอบวินิจฉัย การประยุกต์ทางการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

Novel mathemathic concepts for data analysis; multivariate analysis; generalized linear models; repeated measures analysis; survival analysis; meta-analysis; reliability test; diagnostic test; applications in biomedical science research

 

ทพชว          ๖๑๖          จุลชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTOB          616          Molecular Oral Microbiology

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในช่องปาก คราบจุลินทรีย์และบทบาทในการติดเชื้อในช่องปาก ปฏิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์และเนื่อเยื่อช่องปาก จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ โรคปริทันต์ และการติดเชื้อแคนดิดาในช่องปาก  กลไกการก่อโรคระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ การติดเชื้อไวรัสที่สำคัญทางทันตแพทยศาสตร์ ระเบียบวิธีทางจุลชีววิทยาเพื่อการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในช่องปากและการประยุกต์

Ecology of oral microflora; oral biofilm and its role in oral infections; molecular basis of interactions between microorganosms and oral tissues; microorganisms responsible for dental caries, periodontal diseases, oral candidosis; molecular mechanism of microbial pathogenesis; viral infectionsrelevant to dentistry;  microbiological methods for diagnosis oral infections and application

 

ทพชว          ๖๑๗          วิทยาภูมิคุ้มกันช่องปากขั้นสูง                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTOB          617          Advanced Oral Immunology

ภาวะภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันเยื่อบุ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคในช่องปาก วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคฟันผุ โรคปริทันต์ โรคติดเชื้อแคนดิดา โรคไวรัส ระเบียบวิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในช่องปากและการประยุกต์

Immunity to infections; mucosal immunity; immune responses against oral pathogens; immunology of dental caries, periodontal diseases, candida infections, viral infections; immunological methods for diagnosis oral infections and application

 

ทพชว          ๖๓๒          การรักษาทางเภสัชวิทยาเพื่อผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มและ ที่มีสภาวะทางระบบ          ๑(๑-๐-๒)

DTOB          632          Pharmocologic Therapy for Special and Medically Compromised Patients

หลักการบริหารยา การประยุกต์การรักษาทางเภสัชวิทยา เพื่อผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ผู้ป่วยเด็ก  ผู้สูงอายุ  หญิงมีครรภ์ มารดาให้นมบุตร และผู้ป่วยที่มีสภาวะทางระบบ

Principle of drug administration; applied pharmacological therapy in special patient, pediatric, elderly, pregnancy, lactation, and medically compromised patients

 

ทพชว          ๖๒๖          เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลและเภสัชวิทยาคลินิกทางทันตแพทยศาสตร์          ๒(๒-๐-๔)

DTOB          626          Molecular and Clinical Pharmacology in Dentistry

หลักการทางเภสัชวิทยาระดับโมเลกุล กลไกการออกฤทธิ์ของยาระดับโมเลกุล การประยุกต์หลักการเภสัชวิทยาคลินิกเพื่อป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก ผลข้างเคียงของยาต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก และระบบที่เกี่ยวข้อง

Principle of molecular pharmacology; molecular mecahnisms of drug actions; applied clinical pharmacology for prevention and treatment of oral diseses; adverse drug reactions affecting oral tissues and associated systems

 

ทพชว          ๖๒๗          พิษวิทยายุคใหม่ทางปฏิบัติการทันตกรรม                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTOB          627          Modern Toxicology in Dental Practice   

หลักการทางพิษวิทยา พิษวิทยาคลินิกในทางปฏิบัติการทันตกรรม สารและยาที่มีผลต่อช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

Principle of toxicology; clinical toxicology in dental practice; materials and drugs affecting the oral cavity and associated structures

Credits (lecture – practice – self-study)

 

แบบ ๑

ทพชว          ๘๙๘          วิทยานิพนธ์                                                  ๔๘(๐-๑๔๔-๐)       

DTOB          898          Dissertation    

 

แบบ ๒

ทพชว          ๖๙๙          วิทยานิพนธ์                                                  ๓๖(๐-๑๐๘-๐)       

DTOB          699          Dissertation

 

ทพชว          ๗๙๙          วิทยานิพนธ์                                                  ๔๘(๐-๑๔๔-๐)       

DTOB 799      Dissertation                  

กำหนดปัญหา และจัดทำโครงร่างการวิจัย ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เก็บรวมข้อมูล จัดการกับข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นำเสนอรายงาน และเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทุกขั้นตอนการวิจัยดำเนินการบนพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย

Formation of problem and research proposal; review literatures; data collection; data processing; data analysis and interpretation; research report writing or dissertation; presentation and publication research in the international peer-reviewed journals; conducting research based on research ethics in all research processes