เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวพรรัตน์ บุญเพ็ชร์ (ผู้ชำนาญการ)

 

ร.บ.(รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ)

 

โทร.02-200-7833

 

E-mail : nonglek664@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment