หัวหน้าภาควิชา

 

ผศ. ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

 

ท.บ., Ph.D. (Dental Science) , Doctor of Philosophy (Dental Science) ,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

E-mail : dtpft@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment