อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

 

อ. ทพญ.ภรณี วงศ์สกุลไพศาล

 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : poranee.von@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment