อ. ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

 

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม. ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
– M.Sc. in Implantology and Dental Surgery
International Medical College (IMC) Germany
– วท.ม. รังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความเชี่ยวชาญ : Dental implant, Cone-beam CT

 

E-mail : jee.ji@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment