ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019)

 

สกอ. ได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศว่า รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาอายุระหว่าง 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dce.mre.gov.br/ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment