คุณปวีณา ดลเสมอ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

วุฒิการศึกษา : พ.ศ. 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

E-mail : paweena.don@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment