ประชาสัมพันธ์โครงการ Osaka University Student Exchange Program September 2019 Intake

 

โครงการ Osaka University Student Exchange Program September 2019 Intake เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

 

1. IExpo (Regular Exchange Program for Partner University only) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน Osaka University
2. OUSSEP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจด้านภาษาศาสตร์
3. FrontierLab สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. Maple Program สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 

ผู้สนใจสามารถเลือกรายวิชาและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและสามารถสมัครรับทุน JASSO ได้

 

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สนใจส่งเอกสารดังนี้

1. Statement of purpose
2. Transcript
3. Acedemic reference letter
4. Official language test report
5. Photocopy of passport มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่รับเอกสารทางอีเมล์)

เพื่อขอรับ password สำหรับ Log-in เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ (ระบบปิดวันที่ 22 มีนาคม 2562)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment