OPEN THE CLINIC

คลินิกศัลยกรรมช่องปาก

และใบหน้าขากรรไกร

สวัสดีค่ะ คอลัมน์ Open The Clinic ฉบับนี้จะมาแนะนำคลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ติดตามได้เลยค่ะ

 

ให้บริการการเรียนการสอนของนักศึกษาก่อนปริญญาและหลังปริญญา รวมทั้งคลินิก Premium clinic ของอาจารย์ และคลินิกบริการนอกเวลาราชการให้บริการผู้ป่วยถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ผ่าตัดปลูกฟัน และผ่าตัดในช่องปากอื่นๆ เช่น ผ่าตัดปุ่มกระดูก ผ่าตัดควักถุงน้ำใต้เหงือกผ่าตัดชิ้นเนื้อบางส่วนที่มีรอยโรคเพื่อส่งตรวจ เข้าเฝือกขากรรไกรในผู้ป่วยขากรรไกรล่างหัก เป็นต้น

 

เปิดให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา และทันตแพทย์ประจำบ้าน เป็นผู้ทำการรักษาในระบบการเรียนการสอน ภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดรับผู้ป่วยระบบบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยอาจารย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์ ในระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.(ยกเว้นวันพุธบ่าย)

เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์ ระบบบริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น.

เปิดให้บริการเสาร์ – อาทิตย์ ระบบบริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)

นอกจากนั้นยังให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทางศัลยกรรมช่องปากฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทันตแพทย์หลังปริญญาและทันตแพทย์ประจำบ้าน

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2200-7777 ต่อ 3333-9

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-2200-7772

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3333-9

หมายเลขโทรศัพท์ จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) 0-2200-7777 ต่อ 3340

Facebook : https://www.facebook.com/omfsmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment