การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1.2 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล
1.3 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้
1.4 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
1.5 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
1.6 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ
1.7 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
1.8 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างลูกจ้าง

 

27.2 ด้านการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์
2.4 หลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการด้านความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายวิชาการ
2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการด้านความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน(ข้าราชการ)
2.7 หลักเกณฑ์และวิธีการด้านความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

 

27.3 ด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการเสริมสร้างความผูกพัน

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12ᵗʰ Asian Chief Dental Officers’ Meeting
• คณะแพทย์และคลีนิค คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการตั้งใจตั้งใจจะตั้งใจให้รอคืนชีพชีพสำหรับคลินิกและแพทย์ Basic Life Support (Provider)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
• หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง