หัวหน้าภาควิชา

 

ศ. ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 

วุฒิการศึกษา : วท.บ., ท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), Ph.D. (Physiology)

 

ความเชี่ยวชาญ : การไหลของเลือดในเนื้อเยื่อในฟัน ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟัน ภาวะเสียวฟัน

 

E-mail address : noppakun.von@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment