: ความสำคัญของ ITA
: ใครมีบทบาทและส่วนร่วม
: ได้อะไรจากการเข้าร่วมประเมิน ITA

 

โดย
ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยตรวจสอบภายใน และ หน่วยกฎหมาย

ลงข่าว ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566