ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 19 ธันวาคม 2565 เวลา : 13.30 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment