ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

 

การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

วันเวลาที่เริ่มงาน : 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันเวลาที่เริ่มงาน : 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.
สถานที่ : ณ จุดรวมพล สนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)

ลงข่าว ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment