ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 26 กันยายน 2565 เวลา : 08.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment