ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

อาจารยที่ปรึกษา :
ผศ. ดร. ทพญ.กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์
รศ. ดร. นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
รศ. ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์
ทพญ.ฉัตรแก้ว บริบูรณ์หิรัญสาร

 

ผู้ร่วมวิจัย : ทพญ.ณัฐวรรณ บุญเพ็ง

ลงข่าว ณ วันที่ 6 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment