ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 7, 8 และ 9 มีนาคม 2565
เวลา : 07.00 – 11.00 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ควรงดอาหาร
หลังเวลา 20.00 น. ก่อนวันตรวจ
ทั้งนี้สามารถทานน้ำเปล่าได้

 

*หมายเหตุ : พนักงาน พม., พส., พม. (เปลี่ยนสถานภาพ)
ที่ประสงค์ตรวจรายการอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือที่กำหนดไว้ ต้องสำรองจ่าย แล้วสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงินสวัสดิการยืดหยุ่นฯ (Flexible Benefit) ได้

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment