คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นสูงสุดในการเป็นองค์กรชั้นนำ
โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการต่อยอดการเรียนรู้และนวัตกรรมไปดำเนินการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดี
อีกทั้ง ดำเนินงานศูนย์ทันตกรรมพระราชทานเพื่อแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของประเทศ

 

เรามีการใช้นโยบายการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นอัตลักษณ์ที่ยั่งยืน
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การเป็น องค์กรทางทันตกรรมที่เป็นเลิศ”

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ
#MUforSustainableFuture

 

*****************

 

SDG 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

SDG 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

ลงข่าว ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment