และขอขอบคุณ ผลงานคุณภาพของบุคลากร ทั้ง 23 เรื่อง
ที่ได้รับการนำเสนอในงาน ประเภท Poster Presentation
ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
(MAHIDOL QUALITY FAIR 2021) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลงข่าว ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment