• คัดกรองความเสี่ยงออนไลน์ ต่อโรค COVID-19

Link QR-CODE : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/dticonline/

 

• วัดอุณหภูมิ ด้วยตัวเอง ณ จุดที่วางเครื่องวัดอุณหภูมิ

เปิดให้บริการ ลิฟต์ ชั้น B1 – B3

 

***หมายเหตุ ทางคณะฯ ขอยกเลิก การติดสติกเกอร์คัดกรอง

ลงข่าว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment