ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ : ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

แจ้งความประสงค์และส่งผลงานที่งานบริหารคุณภาพ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. 2564

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (https://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2021)
2. เว็บไซต์คณะฯ เลือก intranet > การจัดการความรู้ > เมนู งานมหกรรมคุณภาพ (MU)
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริหารคุณภาพ ชั้น 11 โทร 7610 -12

ลงข่าว ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment