ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และยื่นข้อเสนอผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

 ได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8409

ลงข่าว ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment