วิทยากร :

• รศ. ทพ.หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช
• ผศ. ดร. ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
(ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment