ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 เมษายน 2564

 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings :
ผู้จัดจะส่ง meeting room number และ password การเข้าฟังบรรยายให้ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนแจ้งไว้

 

สามารถดูกำหนดการได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1yyhPE39gv_TitvXKuNqcYviONaQoPQ-9/view

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefxINk7hZXefSl7PnHlTJmfPp91BZ0zVpkaYKh0S5UUV6eNw/closedform

ลงข่าว ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment