ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 3 ปี

: เพื่อเป็นผู้แทนของสถาบันในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรม
: ร่วมจัดทำแผนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมที่รับผิดชอบ

ลงข่าว ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment