ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

Link QR Code ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/20201209.pdf?fbclid=IwAR2t86zmqtYyaGtIcUf11dOQEZWIrTVS6D5iYFJgU6V6TvUfiPjFI4a6vZ8

ลงข่าว ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment