ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563
สถานที่ : ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ลงข่าว ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment