ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment