ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

 

ประเภทส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ : ทุนโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท
(ต้องตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติอยู่ใน Top 10% ของ SJR Quartile 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง
ภายใน 1 ปี และต้องเป็น First author/Corresponding author)

 

ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New discovery)
และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier research) : ทุนโครงการละไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 1 ปี
(งานวิจัยในขอบเขต Frontier research จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)

 

Link QR Code รายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอรับทุน : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/11/20201116.pdf

Link QR Code รายละเอียดใบสมัคร/แบบฟอร์ม : https://op.mahidol.ac.th/ra/orra_download/

 

ส่งเอกสารได้ที่ : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย
ทั้งรูปแบบเอกสาร และไฟล์ Word

ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ลงข่าว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment