ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ขอเรียนเชิญผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผล
การตรวจประเมินด้วยวาจาจากผู้ตรวจประเมินฯ และร่วมพิธีปิดการตรวจประเมินฯ

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment