ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21,22 และ 25 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.
สถานที่ : ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ ห้อง 302, 303,305, 306 ชั้น 3 และ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

สามารถดูผังที่นั่งงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ที่ : https://docs.google.com/presentation/d/1Mbzi8JHRgW2UPrm0ccuk4uEUCYlc_pDYKUZnPVtehac/edit?usp=sharing

ลงข่าว ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment