ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

 

ขอเรียนเชิญผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และร่วมพิธีปิดการตรวจประเมินฯ

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment