รายละเอียดข้อมูลสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ระบบ TCAS รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน

ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
……………………………………………….

 

 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ต้องส่งหลักฐานดังนี้

 

1. ใบรับรองแพทย์ที่มีผลการตรวจร่างกายตามกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)

2. ใบหลักฐานการยืนยันสิทธิ์

3. สำเนาหลักฐาน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์, (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. ใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

 

โปรดส่งเอกสารตามข้อ 1-6 มาถึงหน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง E-mail : nannapat.yim@mahidol.ac.th
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่คุณนันท์นภัส คูณเทือกเถา เบอร์โทร. 02-2007644

 

 

หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment