ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ ห้อง 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบ ได้ที่ : https://it-portal.mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment