ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เลือกตั้ง : วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ : ณ โถงชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา : ณ โถงใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (SC2)

ลงข่าว ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment