วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 07.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ส่วนงาน/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์ ที่ท่านสังกัด

ลงข่าว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment