ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :
ครั้งที่ 1 > วันที่ 1 เมษายน 2563
ครั้งที่ 2 > วันที่ 9 เมษายน 2563
เวลา : 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/PuXe9iNe3kHvhcF88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment