ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้แล้ว ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จะโทรศัพท์ประสานเพื่อนัดหมายให้มารับบริการในวันทำฟันฟรีในโอกาสต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ลงข่าว ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment