ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment