ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “Syndromic Hour”
: Schwartz-Jampel Syndrome By Dr.Thanate Assawakawintip
: Pierre Robin Sequence with Ectrodactyly By Dr.Sivaporn Sachdev
: Parry Romberg Syndrome By Dr.Neoh Siew Peng

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment