ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.45 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 และ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment