ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น. – 16.30 น.
สถานที่ : ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment