ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

วันเวลาที่ฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) : วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

วันเวลาที่ฝึกอบรม (ภาคสนาม) : วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันเวลาที่ฝึกปฏิบัติจริง : วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : รวมพล ณ สนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment