ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment