ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล แบบ 2.0 (MU AUN-QA Assessment 2.0)
วันเวลาที่เริ่มงาน : วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง 301 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และร่วมพิธีปิดการตรวจประเมินฯ
วันเวลาที่เริ่มงาน : วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.30 – 18.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง 302 – 303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment