ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา (Postgraduate Education Unit)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
Date: Monday 22 July, 2019

 

ลงทะเบียน : 8.30 น.
Registration : 8.30 น.

 

พิธีเปิด (Opening Ceremony)
เวลา : 09.00-09.15 น.
Time : 09.00-09.15 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
Location : Debaratana Auditorium Room 4th Floor

 

For international students, please go to Room 301 (3rd Floor) at 09.15 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment