ขอต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ 2.0 (MU AUN-QA Assessment 2.0) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประธานการตรวจประเมิน อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 

ขอเรียนเชิญผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และร่วมพิธีปิดการตรวจประเมิน ในเวลา 15.30 – 16.30 น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา โทร. 7634

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment